TRIVSELINFORMATION

Om Föreningen

Bostadsrättsföreningen Cedern har 84 lägenheter och 5 lokaler, 54 garageplatser samt 6 mc-platser.

Husen byggdes 1966-1967 och har alltså en ålder som innebär relativt höga underhållskostnader. Kompensation för detta har vi genom bra lägenheter och rikligt tilltagna ytor i utemiljön. Andra fördelar är garagen och ett bra läge i förhållande till bussar, affärer, skolor, bibliotek etc. Dessutom är området barnvänligt eftersom det inte förekommer genomfartstrafik.

Föreningen är en självständig kooperativ förvaltningsenhet. Vi är beroende av varandra och har tillsammans ett totalansvar för alla aspekter av boendet.

Fastighetsservice

Föreningen har trappstädning via städfirma och fastighetsservice genom Trädgårdsservice i Ystad. Vaktmästarna som finns i vårt område är alltså inte anställda av föreningen.

Årsstämma, styrelse och revisor

Bostadsrättsföreningen styrs bl.a i lagen om ekonomisk förening och bostadsrättslagen samt stadgar för föreningen som baseras på nämnda lagar.

En gång per år hålls en föreningsstämma som är öppen för medlemmarna/ ombud och till denna lämna in motioner senast februari utgång. På stämman väljs bland annat en styrelse för föreningens förvaltning och en revisor för kontroll.

Styrelsen för Brf Cedern sammanträder 8-10 gånger per år för beslut i löpande ärenden.

Föreningslokal

Föreningen har en föreningslokal i källarplanet på Borgmästaregatan 8 B. I lokalen finns tillgång till bord, stolar, kaffekokare, spis, kylskåp och servis. Det finns möjligheter att utnyttja lokalen till ytterligare verksamheter. Har Du tankar eller önskemål om sådana verksamheter, kontakta styrelsen.

Lokalen kan också hyras för privata ändamål. Dock ej fest med dans.

Kontakta vår ordförande.

Meddelanden från styrelsen

Styrelsens förvaltning och löpande arbete innebär information och beslut som måste komma medlemmarna tillhanda. Det är mycket viktigt att du som medlem tar del av dessa meddelanden som inte sällan innehåller olika typer av regler och krav som skall följas. Info-blad försöker vi komma ut med c:a 4 gånger / år.

Om du har klagomål, synpunkter eller upptäcker fel

Det är vanligt att medlemmar hör av sig till styrelsen genom skrivelser som läggs i brevlådan i miljöhuset.

Styrelsen önskar naturligtvis att föreningen skall fungera bra i alla avseenden och att medlemmarna skall trivas. Synpunkter av allehanda slag tas därför tacksamt emot och även klagomål som gäller boendet och skötsel.

Om du upptäcker fel inom föreningens fastigheter och område bör du anmäla detta till styrelsen. Telefonnummer finns i våra trappor.

Om lägenheten

Ansvar för underhåll

Som bostadsrättsinnehavare har du en till tiden obegränsad nyttjanderätt till din lägenhet. Föreningens hus, och därmed också de enskilda lägenheterna, ägs emellertid av föreningen.

Mer information finns i våra stadgar.

Enligt paragraf 34 i stadgarna skall du på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick.

Ansvaret gäller

-         rummens väggar, golv och tak

-         inredning i kök, badrum och övriga utrymmen i lägenheten

-         glas, karmar och bågar i lägenhetens ytter- och innerfönster

-         lägenhetens ytterdörr ut till trappan. (Föreningens ansvar framtill 2021).

  ex målning och tapetsering, utbyte av köksmaskiner och andra reparationer. Föreningen svarar för målning av yttersidor på ytterdörrar och ytterfönster.

Föreningen ansvarar för underhåll av

-         radiatorer och vattenarmaturer

-         anordningar för avlopp, värme, elektricitet, ventilation och vatten

Förutsättningen är att föreningen försett lägenheten med dessa anordningar.

Till föreningens ansvar för radiatorer osv hör inte målning av dessa. Det ansvarar du själv för. Om du utrustar lägenheten med installationer som avviker från den standard som är godtagen av föreningen, ansvarar du själv för installationerna.

Mer om eget ansvar kontra föreningen kan du läsa i stadgarna. Dessa kan du erhålla, kontakta styrelsen.

 Ansvar vid skador

Du ansvarar för skador i lägenheten oavsett om du vållat skadan eller inte och oavsett om skadan kan ersättas via hemförsäkringen eller fastighetsförsäkringen. Detta är grundregeln.

Undantag från denna regel finns vid

-         brand

-         vattenskada

-         ohyra

i lägenheten. Föreningen svarar i dessa fall för åtgärder under förutsättning att skadan inte uppkommit genom ditt vållande eller genom försummelse av någon i ditt hushåll, någon gäst, någon annan som är inrymd i lägenheten eller genom person som utför arbete i lägenheten för din räkning.

Tänk också på att fackman bör kontaktas när det gäller el- eller vvs-arbeten.

Ansvar för gäster

Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att familjemedlemmar, besökare och gäster följer föreningens ordningsregler.

Hemförsäkring

Skaffa dig en hemförsäkring direkt vid inflyttning i föreningen. Däremot så betalar föreningen tilläggsförsäkringen, en så att kallad bostadsrättsförsäkring från och med 1juli 2008. Ta kontakt med styrelsen vid försäkringsskada.

Reparationsfond för underhåll, inre fond.

För att få hjälp med ditt underhållsansvar byggs för varje år upp en fond för inre underhåll, och avsättning till fonden görs från månads avgiften.

Regler för den inre fonden samt hur man tar ut pengar lämnar styrelsen information om.


Felanmälan

Uppstår något fel i din lägenhet, i allmänna utrymmen eller utomhus anmäler du detta omgående till styrelsen.

 

Störning

För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av grannarna. Alla vi som bor i föreningen är skyldiga att visa hänsyn. Man får inte störa genom att föra oväsen och det är extra viktigt klockan 22.00-07.00.

Ohyra

Gamla tiders ohyra förekommer numera sällan. Däremot händer det att man får in myror, mjölbaggar, silverfisk och liknande småkryp. Kontakta vaktmästare Roland Jönsson.

Föreningen har försäkring som täcker utrotning av ohyra.

Förändring av lägenheten

Bostadsrättsinnehavaren får inte utan styrelsens tillstånd utföra åtgärd som innefattar:

  1. Ingrepp i bärande konstruktioner
  2. Ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme eller vatten
  3. Annan väsentlig förändring av lägenheten
  4. Vid renovering av lägenheten gäller följande tider: vardagar 07.00-19.00. sön-& helgdagar: 08.00-18.00

Uthyrning i andra hand

För uthyrning i andra hand krävs styrelsens tillstånd. Kontakta styrelsen för ansökningsblankett.

Överlåtelse av lägenhet

Skall du överlåta din lägenhet skall tillsyn av lägenheten ske och överlåtelseanmälan undertecknas av dig och ordföranden. Föreningen har som praxis att säljare och tilltänkt köpare finns med vid tillsynen. Tilltänkt köpare informeras om att ekonomi och tidigare boende kontrolleras. 

Balkonger

Vi har förmånen att ha stora balkonger. Här finns möjlighet att skapa trivsel och försköning som kommer både dig som lägenhetsinnehavare och grannarna till del.

 Blomlådor skall placeras innanför balkongräcket.

 Vädring och torkning av kläder, kuddar mm kan göras inom balkongen. Mattor och liknande får dock inte hängas över räcket. Rengöring av mattor, sängkläder och dyl. är inte tillåten på balkongen. Använd gärna vår piskställning till detta.                                                            

 Grillning är inte tillåten på balkongen pga. brandrisk och eftersom röken är en sanitär olägenhet och tändvätska kan orsaka besvär hos känsliga personer. Balkongen får inte användas för upplag av skräp eller mat. Fåglar får inte matas på balkongen. Saker får inte slängas ner på gården eller till grannars balkonger.

Inglasad balkong är bostadsrättsinnehavarens ansvar.

Parabolantenner och andra antenner får inte fästas på fasad eller balkongräcke.

                                          

Sopor och avfall

Med rätt sophantering skapar vi förutsättningar för att skydda vår miljö. Det gäller både vårt område och i större sammanhang. Rätt sophantering i Brf Cedern bidrar till större trivsel och lägre kostnader i boendet. Tänk på att slarv och nonchalans med sopor och annat avfall kräver extra arbete, som för närvarande kostar oss 330: -/tim.

Tidningar,plast, metall och glas läggs i soprummet, kartonger skall vara tillplattade. En större mängd kartonger får transporteras av er själv till Sysav i Hedeskoga eller container avsedd för kartonger utsatta av Ystad Kommun.

Grovsopor och inventarier forslar man bort själv.

Hushållssopor

Hushållssopor skall läggas i luckorna på sidan av miljöhuset på gården. Soporna skall paketeras i soppåsar, bärkassar eller liknande som skall vara väl förslutna innan de slängs; då undviks dålig lukt. Föreningen har också matavfalls sortering som finns i en separat lucka. För ändamålet finns bruna påsar i miljöhuset.

Tvättstugor

Tvättstugorna är ett utrymme som kräver allas medhjälp för att fungera. Respektera föreskrivna tvättider och ordningsregler. Efter tvättning skall maskiner och vaskar rengöras och filter i torktumlare rensas. Mattor och filtar får ej tvättas i maskinerna.

Golven i tvättstugor och mangelrum skall sopas och våttorkas efter användning. Välskötta tvättstugor minskar slitage på maskiner och lokaler och gör kostnader för underhåll mindre och trivseln större.

Var rädd om utrustningen. Vid användande av tvättstuga skall instruktionerna för maskinernas skötsel noggrant följas. Anmäl omedelbart uppkomna fel till styrelsen.

Släck lampor och stäng fönster och dörrar när du lämnar tvättstugan. Det skall understrykas att tvätt till personer utanför bostadsrättsföreningen självfallet inte är tillåten.

Gällande tvättider finns angivna utanför tvättstugorna. Det finns inmonterade timers som gör att maskinerna inte går att använda före 07.00 och efter 21.00.

Husdjur

Hundar och katter får Ej rastas, eller motioneras och sköta sina behov på gården.Dessutom skall de alltid vara kopplade och får Ej vistas på lekplatserna.

Trapphusen

Var rädd om din trappuppgång. En ren och trevlig trappmiljö skapar trivsel och ger ett gott intryck. Din trappuppgång är också en del av våra lokalvårdares arbetsmiljö. Ytterdörrarna skall hållas stängda, särskilt på vintern då värmen annars försvinner. Värmeledningar och ventilationssystem mår bättre om ytterdörrarna är stängda. Om du eller din familj drar in sand eller grus i trappan bör du sopa upp detta. Ordinarie städning görs en gång per vecka.

Rökning i trappuppgångarna är förbjuden. Tänk på dina grannar när du använder trätofflor i trappan.

Skötsel av utemiljön

Trädgårdsservice i Ystad sköter utemiljön i området, klippning av gräsmattor, rabatter och gångarna.

Vårt garage för medlemmar

Vi har 2 st tvätthallar. Strömuttagen är endast anpassade för att dammsuga bilar. Laddning av elbilar, hybridbilar, motorcykelbatterier och batterier överhuvudtaget är förbjudet. Det finns inte tillräckligt med resurser i vårt elnät. 

Avslutning

Det är vår förhoppning att de regler och råd som du nu tagit del av skall vara till hjälp för dig i ditt boende i Brf Cedern och att anvisningarna skall bidra till trivsel och en god miljö i vår förening.

Hälsningar

 Styrelsen